بیقَرار توام و در دِل تَنگم گِله هاست....

منبع دلنوشته بیقرار