تنهایی

چیزهای زیادی به انسان می آموزد

اما تو نرو!

بگذار من نادان بمانم...