ادَمی کِه راحَت فراموش میکنه•

 حَتما یه بار راحَت فراموش شُده•