اصلا نگران نباش.... 

جایت خالی نیست...... 

جایت را درد نبودنت پر کرده......!