پـــرنــده ای

مـــیـان چــشمهـایـت

خـــواب "عــاشـق شــدن " مـیدیـــد !

پـلک زدی ...

بـــرای " همــیـشه " پـــــریــــد !!!