اَِوَِ زَِنَِ اَِسَِتَِ زَِنَِیَِ اَِزَِ جََِِنَِسَِ خوَِاَِهَِرَِتَِ

زَِنَِیَِ اَِزَِ جََِِنَِسَِ هَِمَِسَِرَِتَِ

 زَِنَِیَِ اَِزَِ جََِِنَِسَِ مَِاَِدرَِتَِ

هَِرَِگَِاَِهَِ نَِگَِاَِهَِیَِ نَِاَِ بَِهَِنَِگَِاَِمَِ .. اَِزَِ سَِرَِ هَِوَِصَِ بَِهَِ اَِوَِ اَِنَِداَِختَِیَِ

نَِاَِمَِوَِسَِ خوَِد رَِاَِ درَِ چَِشَِمَِاَِنَِ پَِلَِیَِد رَِهَِگَِزَِرَِاَِنَِ اَِنَِسَِاَِنَِ نَِمَِاَِ حَِسَِ کَِنَِ 

مَِرَِد بَِاَِشَِ نَِهَِ نَِاَِمَِرَِد