نَِصَِفَِ قَِهَِوَِهَِ اَِتَِ رَِاَِ کَِهَِ خوَِرَِدیَِ

 بَِیَِاَِ فَِنَِچََِِاَِنَِ هَِاَِیَِمَِاَِنَِ رَِاَِ عَِوَِضَِ کَِنَِیَِمَِ. 

درَِ کَِاَِفَِهَِ هَِاَِیَِ شَِهَِرَِ نَِمَِیَِ شَِوَِد یَِکَِدیَِگَِرَِ رَِاَِ بَِوَِسَِیَِد