با سیگار کشیدنـ هیشکے مرد نشد


اما با نامردے خیلیا سیگارے شدنـ