🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍁


قدیما بیسکویتها هم با وفابودند

«مادر» !

اما الآن بیسکویتها هم بی وفاشدن 

«های بای»...!! نیومده میره؛ سلام خداحافظ؛

نمیدونم قد ما کوتاه بود یا قدیما برف بیشتر میومد!!

نمیدونم دل ما خوش بود یا قدیما بیشترخوش میگذشت!!

نمیدونم سلامتی بیشتر بود یا ما مریض نبودیم!!

نمیدونم ما بی نیاز بودیم یا توقع ها پایین بود!!

نمیدونم همه چی داشتیم یا چشم وهم چشمی نداشتیم!!

نمیدونم اون موقع ها حوصله داشتیم یا الان وقت نداریم!!

نمیدونم چی داشتیم چی نداشتیم ولی روزای خوبی داشتیم...