⇚ﯾِﻪ ﺩِﻝِ ﭘــُﺮ⇛

                ⇤با یِه سیگار نِشَستَم رو پُل⇥

 ✘دوتا رول↜ گل✘

                     ⇦ﯾِﻪ ﺷﯿـﺸِـﻪ ﺍَﻟﮑُل🍷 

  ₪عَجَب فازی بود درکُل