کودک که بودم

وقتی زمین میخوردم

مادرم مرامیبوسید

تمام دردهایم ازیادم میرفت

دیروززمین خوردم دردم نیامد

به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد