باشه

باشه

تو مال من نیستی

فهمیدم

هی تکرارش نکن

هی تکرار نکن

میشکنم

میفهمی؟؟؟؟ میشکنم لعنتی میشکنم💔