حال من حال اسیریست که هنگام فرار

یادش افتاد کسی منتظرش نیست، نرفت..