•||همیشه یادمون باشه

•||از اومدن یکی توی زندگیمون....

•||ذوق مرگ نشیم

•||تا وقتی که تنهامون 

•||گذاشت و رفـــت

•||دق مـرگ نـشیم...!😔