$تنها$:

😔💔Ⓜ️

+دیشب برگشت😝

-جدى؟!😱چى گفت؟!

+گفت اومدم که بمونم👫 

-واى بالاخره اومد🙈تو چیکار کردى؟!

+رفتم سمتش که بغلش کنم🤗

-بعد چى شد؟😻

+از خواب پریدم 😔💔