اینطوری که نمیشود!

اصلا چه کاریست هرشب،

هرشب به تو فکر کنم،

وقتی همه چیز تمام شده است..

بالاخره از یک جایی به بعد باید دل کند

 و فراموش کرد.. 

عزمم را جزم کرده ام 

دیگر به تو فکر نکنم...

راستی پتوئی ،

ملحفه ای ،

روی خودت بینداز ،

هوا دارد سرد میشود 

یک وقت سرما نخوری..🙃