امروز نبودی...

اما خیلی چیزها بود...


من بودم

عصر پنج شنبه لعنتی بود

کافه و سیگار بود

بغض بود


و اینکه


همراه همیشگی ام هم بود...

جای خالیت را میگویم...