قهوه خوشمزست...

خوشمزگی اش

به تلخ بودنشه

وقتی میخوریم تلخی اش را تحویل نمیگیریم

اما میگوییم چسبید...

زندگی روزهای تلخش بدنیست

تلخی اش راتحویل نگیر

بخند و بگو عجب طعمی!