رفیق میگن باباش پولداره

 پسره هم داره یہ ماشین

 فَرارے

دارن عشقمو بہ زورعروس

 میڪنن واَسہ همین اَ خونہ

 شُده فَرارے

بذا توپرونده م بزنن سرباز

 فرارے اما کسےعشقَمو صدا

 نزنہ دخترفَرارے