مثلا ببینی لست سیینم واسه چندشب پیشه...

       زنگ بزنی جواب ندم ... کلافه شی...

           بعد چندبار ببینی گوشیم خاموش شد...

عصبی شی فُش بدی...بگی به درک...

       دلت آروم نگیره... بیای دمِ خونمون...

صدای گریه های مامانم ...قیافه بهت زده ے بابام...پارچه مشکی ...🙃

دیدے بالاخره تموم شدم ...