مـــات شــدم


 از رفـتنت..‌.

 هیــچ مـیز شطـرنجی هـم 


در مــیان نـــبـود 

ایـن وســط فــقط

 یـک دل بـــود ...

کـه دیگــر نـیست ...