در شــــهر ما...


چشم ها عاشق میشــوند


ریه ها تاوانش را


میدهـــند...