دلتنگـــم 💔

مثـل مـادر بـے سوادے کــہ😞

دلـش هــواے بچـہ ش را کــرده 🙇

ولـے بلـد نیســت شمــاره ش را بگیــرد😔