می پسـندم پاییـز را

که معافـم می کنـد

از پنـهان کردن

دردی که درصـدایم می پیچـد ُ

اشکی که درنگاهـم میچرخـد؛

آخر همه مـی داننـد

سـرما خورده ام!