هر چقدر

عطـــرت را عوض کنی😪

باز هم تنـــت،💔

بوی کثیف خیـــانت را میدهد…😔

عزیز لعنـــتی ام… 💙


◦◦●✿❈✾💛✾❈✿●◦◦