از آرنــج تـــا مـُچ خـط خـطـیہ🔪


ایـنا هـمـش تـقــصـیــر😞


 تــوعه لعنتیــهـ😔💔