گفت دیوانه وار دوستت دارم !

ولی من چه ساده بودم که نفهمیدم 

به دیوانه اعتباری نیست 😣