وقتی از کل دنیا نا امید بشی فقط ی راه میمونه برات 👆👆