میدونی تلخ ترین درد چیه ؟

تو بخوای …

اونم بخواد …

ولی دنیا نخواد 😳😳