وقتی.....

" دنیایت" به اندازه " یک نفر" کوچک میشود....

و " یک نفر" به اندازه " خدا " برایت بزرگ میشود ...

قمار سنگینی کرده ای اگر برود " دین " و " دنیایت " را یکجا باخته ای.....