امشب.....

نه هوا خرابه.....

نه حواسم پرته.....

و

نه کسی دلمو شکسته....

فقط

تمووم من

هوای کمی 

از تو رو میخواد ...

همین...🙃