خواب، دستم را گرفت

و از دور...

تو را نشانم داد...

دور بودی و با کسی می خندیدی...


امروز اصلا حالم خوب نیست...

لعنت به این خواب خبرچین...