+ من باهاش تموم کردم، دیگه اسمشو نیار!

- تو هنوز باهاش تموم نکردی *.*

+ چرا، الان نُه روزه که باهاش تموم کردم

- تا وقتی بدونی چند روزه باهاش تموم کردی، یعنی تموم نکردی!