بدترین حالت موقعیه که 

خودت خوب نیستی 

میخوای حال یکی رو خوب کنی چیزایی میگی که 

خودتم قبولش نداری ... :))


乙ɨ乙ł