♔مَـشتـی✘


 مـاَ یـاَ عَـلـی گُـفـتـیـم ، دادیـم


 بـاَهـاَت☜ دَســ ـتِ رِفـاقّـت ✗ 


خْـبّْ خَـنـ ـجــرّْ خٌـ ـوردیـم ، ✰


 میـدونیـم کَـثـیـفِ رفـاَقـت ✰


هِـ H ـ Є ـ H ـهٍ ✌️


 تّْـ ـاَ بُــوده هَـمـین بـٌوده ✗⇒


 سـیـاَسـت ✗ 


لـاَشـ ـی ، مـیـپـوشـهٍ رَخـ ـتِ

رفـاَقـت

‌‌