ی جسم خَسه...🙃

یه تیغــ...🔪💉

یه جیغـــ...😦🔊

ولی کِسی نیس ک صداتو بشنوهــ...🔕😊

ی آهنگ ک قفلی روشــ...📱🎧

میگذره ...🕛🕜

مامانت صدات میکنهــ...👵

جوابی نمیگیرهـــ...😒☠

نگران میشهــ...😕😤

میاد اتاقتـــ...🚶😲

تو کلِ خونه صدای جیغ مامانت میپیچهــ...📣📣

آمبـــولانســـ...🚑🚨🚑🚨

بیمآرستانــ...🏥😭

عَـــمَلـــ...💉✂️

بوقـ\/ــ\/ـــ...😦

شوک...😣

بوقــ\/ـــ\/ـــ....😧

شوک...😩

بیـــــــــــــــــبـــــــــــــ...😨😰

خَطآی صافــ...😻😳

ی مَلافه سفید...◽️

ی اُتاقِ سردو تاریـــک...😯

داد میزنیــ...😟

ولی کِسی نمیشنوهـ...🤔

ی حِسِ جدید...😻😊

ی خوابِ عمیق...😴💤😴💤

ی مَــرگ خوبُ شیرین...⚰☠

سلامتی این روز🚬😻

نگو خدا نکنه بگو ایشالا🙂❤️