یــــروزی میاد...

بــــــه مادرم میگــن

ببخشـــید اومدیـم تحقیق

پسرتون پاکــــه؟

مادرم میــــگه...

دیر اومدین😔

زیـــــــــر_خاکه😭