سختــــــه...

 وقتی دلـــــت گرفته !

بیخودی به گوشــــی زل بزنی ؛

درحالــی که می دونی هیچکس تـــو هیچ 

جای دنیا حواسش به تــــو نیست ،

حتی تو مجـــ💔ــازیش.

😭😭😭😭